Investera och utbilda

I det ögonblick, som din skola genomför sin första utbildningsdag sker en gigantisk investering för flera år framåt. När de tre utbildningsdagarna har gjorts och skolan tar till sig budskapet kommer det att påverka nästan allt som görs i fortsättningen: lektionsupplägg, läromedel, metoder, relationer mellan vuxna/mellan barn/vuxna och barn, mobbing, uppmuntransklimat, skolresultat, ledarskap på alla plan.

Är det en skrämmande framtid?
Tvärtom! Allt det goda, som redan finns, samlas i en bred ström. Kraftfullare än de bäckar, som runnit tidigare. Vi vet att generella åtgärder har större effekt än punktinsatser. Även om punktinsatser fortfarande behövs - stödundervisning, IUP, handledning osv.

"What is good for the best is good for the rest" Det som de mest välartade barnen har fått med sig i livets ryggsäck - skall vi också ge alla de andra.

När vi talar om "investering" kan vi göra följande symboliska räkneexempel:

  • om det är 40 personal på din skola
  • alla kostar 300 kr/h
  • det blir 12000 kr/h
  • alltså 96000 kr för en K-dag
  • tre utbildningsdagar 288000 kr

Det blir väldigt viktigt att dagarna förvaltas med tydligt framtidsperspektiv så att personalen är villig att bjuda på sin yrkesskicklighet, yrkeserfarenhet och livskunskap. Alla måste veta att det inte bara är en "häftig" dag utan: nu följer ett långsiktigt arbete.

Läs mer om utbildningen under "Metod"/Vi utbildar

Pröva och utvärdera

Efter var och en av de tre utbildningsdagarna skall det avsättas flera korta stunder i arbetslagen eller ämnesgrupperna för att belysa och diskutera budskapet om en framgångsrik skola. Varje möte dokumenteras i enkelt diskussionsprotokoll som arkiveras hos rektorn. Rektorn ger feed-back.

De är också utvecklande att några djärva prövar attityder och tekniker och sedan beskriver erfarenheterna på APT för kollegerna.

Denna processen blir en sorts utvärdering och blir underlag för demokratiska beslut om skolan väljer denna vägen.

Rektorn säkerställer att även personal, som inte är pedagoger deltar och blir sedd.

Besluta och fullfölj

Ett brett beslutsunderlag kan förutom den interna processen innehålla besök hos skolor som kommit längre i processen, inbjudan av kollegor från erfarna skolor. Beskrivning av hur man gjort och vilka resultat man uppnått.

Hur man än gör kommer man till en tid för beslut: "Skall vi göra så här?" "Ja eller nej?"

Ett demokratiskt beslut skall följas av alla - även de som tvekar eller är emot. Det är nödvändigt att detta är klart i förväg liksom vilka konsekvenser det för med sig. Ingen individ eller arbetslag kan gå en egen väg. Det skadar barnen.

Så fort som starten har skett skall rektor vara i verksamheten och göra observationer - positiva iakttagelser - för att ofta kommunicera dessa till medarbetarna. Det är ett unikt sätt att utveckla skolan. Efter ett par år är det en efterlängtad del av vardagen. Vi kallar det lektionsobservationer:LOB

Alla skall få vara individualister men vissa strukturer och värdegrunder visar ett enigt kollektiv.