Vi bryr oss

Stora undersökningar visar att barn och unga mår bra av att känna stark tillhörighet till sin familj och sin skola.

De unga har ofta visioner om ett bättre samhälle och vuxenvärlden måste ge utrymme för tankeutbyte bland ungdomar och ge dem reellt inflytande i många ungdomsfrågor. Arenor måste finnas där ungas kreativitet och förbättringsvilja får verklig betydelse.

Det handlar om demokrati .
Det norska samhället har skapat en modell som fått namnet-
"Vi bryr oss" Denna modell vill vi införa.
Den syftar till engagemang av barn och unga inom klassråd, elevråd, ungdomsråd, föreningsliv och politik. Ungdomarna får även ansvar för sin skolas närmiljö.
Man har en läroplan för demokratiträning från förskolan till gymnasiet. 4000 elevråd förser det norska stortinget med elevernas synpunkter genom IT-parlamentet.
Barn och ungdomar blir en resurs i samhället och inte bara "problem" på gatan. 

Quadriceps vision om delaktighet

Delaktighet - hälsa
Delaktighet är ofta lösenordet för att skapa engagemang, kreativitet och livsglädje. Om man förstår, hanterar och påverkar sitt liv ger det en "känsla av sammanhang" - KASAM. Vilket som är hönan eller ägget när det gäller delaktighet eller KASAM är svårt att definiera, men tillsammans utgör de en mycket viktig grund för människors hälsa.
Delaktighet - demokratisk grundsyn
Delaktighet redan från barnåren kan utveckla en konkret demokratisk grundsyn. Samhället skall skapa möjligheter för barn och ungdomar att både känna delaktighet och vara delaktiga. Men det handlar också om att göra vuxna medvetna om sin syn på de unga, som en resurs och inte ett problem.
Delaktighet på flera arenor
Vi vill skapa ett program, som på flera arenor erbjuder och stimulerar barn och unga till delaktighet. Denna vilja grundar vi på:
. att delaktighet är en hälsofaktor som ger mindre asocialitet och större livsglädje
. att de politiska ungdomsförbunden har rekryteringssvårigheter
. att IoFF:s i Göteborg fritidsvaneundersökning visar att var tredje flicka och pojke skulle vilja bli ledare
. att föreningslivet har ledarbrist
. att bilden av unga ofta är problemorienterad
Omfattning
. Programmet skall omfatta alla stads- och kommundelar med samma erbjudande så att verksamheten blir jämlik. Man skall bortse från kön, etnicitet, kultur, socioekonomi och röstdeltagande.
. Vi vill inte att programmet riktas. Då sker heller ingen stigmatisering. De unga skall känna sig behövda på flera arenor och möta vuxna som förebilder.

Mål
. I varje stads- och kommundel skall ett stort antal barn och unga delta på demokratiska arenor.
. Varje arena skall verka med kontinuitet och verkliga mandat.
. Unga ledare skall utvecklas.
. Vuxna skall se de unga som en resurs för samhällsutveckling

Ledarskapsklubb
. Företagsledare, politiska ledare, organisationsordförande samlas en gång årligen för att möta några av de unga ledarna och utbyta erfarenheter och lärdomar. En ideologisk debatt är också viktig att föra i detta forum. Resultatet av denna debatt förs ut via olika IT-nät och media.

Resultat
. Efter ett års verksamhet har det utvecklats ett stort antal unga förebilder
. Ytterligare ett år senare kommer de första konkreta resultaten - både lokalt och regionalt.
. Hur den fortsatta programperioden utvecklas avgörs i samråd med de unga som deltager.
. De många ungdomar som deltager de första två åren har också påverkat sina föräldrar och andra vuxna i sin närhet.

Utvärdering
I samverkan med Göteborgs Universitet utvecklas och genomförs kontinuerligt utvärderingarna av delprogrammen och helheten. Resultat och diskussion redovisas över nätet.

Administration
Ett delaktighetscentrum byggs upp. De anställda skall ha hög kompetens om informationssamhället och ges goda resurser att till fullo utnyttja befintlig informationsteknologi.
Programtid/ Arenor

År 2010 - 2014
. Skola
. Ungdomsråd
. Ungdomsparlament
. Förening
. Media
Visionen utarbetad av Quadriceps och Västsvenska Idrottsförbundet

"Du ska tro att du är något

Du ska tro att du är lika god som andra och alla är lika goda som du.

Skratta åt dig själv och din värld, det gör dig fri.

Du ska tro att det många bryr sig om dig.

Du ska tro att du kan lära andra en hel del och lära av dem.

Varför?
För att du är någon, en som behövs."

(jantelagen i Gudrun Hjältes version)