Forskning

Docent Lennart Grosin vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet

 

 

 

 

 

 

 

"Den bästa metoden kommer ofta ur forskning och beprövad erfarenhet"

Quadriceps

Undervisningskvalitet i framgångsrika låg o mellanstadieskolor (1)

Flexibilitet vid val av undervisningsmetoder - interaktiv klassrumsundervisning och individualisering; frekvent interaktion mellan lärare och elever - ju fler interaktionstillfällen desto bättre; elevstyrning - sämre resultat; intellektuellt mer stimulerande undervisning - i helklass (storgrupp).

Forskningsrapport om framgångsrika skolor (2)

PESOK (pedagogiskt och socialt klimat)

UNDERVISNINGSKVALITET  FRAMGÅNGSRIKA SKOLOR

(1) PLANERING
* Ämneskunskaper
* Kunskaper om mål, kravnivåer och betygskriterier
* Tydliga mål för undervisningen
* Regelbundna Läxor
* Stark Fokusering på kunskapsmålen
* Utmaningar och engagemang för elever på alla kunskapsnivåer

(2) STYRNING (Management)
* Koncentration på arbetet (Eleverna "på uppdrag" Större delen av lektionerna)
* Höga förväntningar på elevernas prestationer och uppförande
* Elevansvar (eget lärande uppmuntras)
* Effektiv kontroll under lektionerna
* Tydlig ansats för entt Starta och Avsluta lektioner
* Entusiasm för ämne och undervisning
* Positiva relationer mEllan Lärare och elever - elevfokusering

(3) ÅTERKOPPLING
* Regelbunden utvärdering av elevernas kunskapsutveckling
* Konstruktiv återkoppling (verbal och skriven)
* Konsekvent bedömning och betygssättning
* Lärare som förebilder
* Föräldramedverkan

(4) DISKUSSIONSPUNKTER
* Metoder och organisation
* Individ och Kollektiv

Lennart Grosin, Pedagogiska inst. Stockholms univ 2000/03/14