Eniga mot målen

I varje skola finns många bra ideer och verksamheter. Ändå blir det inte så bra som man tänkt sig och anledningarna är flera:

man har inte utvärderat det goda arbetet och då vet man inte säkert effekten, alla har inte varit delaktiga, krafterna har inte samordnats, individer och arbetslag har fritt fått gå egna vägar. Skolan spretar.

I en framgångsrik skola måste alla vara eniga om målet  för undervisningen och fostran. Då måste också all personal ha en gemensam syn på sin yrkesroll och sin syn på barn. Vi kallar det värdegrund.

I vårt program visar vi tre samordnade värdegrunder: för skolan som institution, för all personal och för eleverna. Skolan bygger upp en teoribildning för hela sin verksamhet. Denna är ett stöd för allt det, som vi gör "på golvet". Denna process skall leda till total enighet om gemensamma mål för undervisningen och fostran. 

Hårt arbete och engagemang

 Vill vi få en varaktig förbättring för eleverna krävs engagemang och hårt arbete. Engagemanget kommer inifrån och vilar på din syn på barn och din stolthet över yrket. Om alla dina kollegor drar åt samma håll skapas kraftfulla energier, som är bra att ha vid tillfälliga motgångar.

"Love them and teach them" säger dr Lorraine Monroe. Barnen måste veta att vi tycker om dem - inte bara när allt flyter utan också när vi "morrar" och tillrättavisar. "Vi måste vinna deras hjärtan" säger en annan guru dr Gordon Neufelt, som hävdar anknytningens betydelse för lärandet. Han menar att för att få igång den naturliga mognadsprocessen i hjärnan behövs:

  1. en nära emotionell kontakt med en mogen vuxen person som bryr sig
  2. en plats där det är tryggt att känna sig sårbar, en plats där tårarna kan komma
  3. utrymme för glädje, nyfikenhet och framåtanda i barns liv

 

Hårt arbete är också roligt arbete eftersom du ser elevernas utveckling. Varje dag har du väl förberedda lektioner. Du gör välplanerade studiebesök. Eleverna får förkunskap inför filmvisning. Du låter eleverna få det bästa du känner till.

Utvärderingar

 "att veta är bättre än att tro"

Vi vill att verksamheten skall utvärderas fyra gånger om året för att säkra kvaliteten och förbättra den. Arbetslaget är ett bra forum där det gemensamma ansvaret är basen. Om arbetslaget sätter sig ner en timma i oktober, december, mars och juni och för att utvärdera och gör ett enkelt diskussionsprotokoll som arkiveras har man varit mycket professionell i frågan.

Du kan ju jämföra det med en heldag i juni? Effektivt?

Samma metod för utvärdering kan göras efter temadagar, utflykter, studiebesök, läsårsstarter och avslutningar medan alla har planeringen och genomförandet i färskt minne. Bokför och arkivera. Bevara det bästa till nästa tillfälle.

Många utvärderingar kan göras i samarbete med eleverna, som då får insikt i helheter, inser sin ansvarsdel, blir motiverade till mera lärande.

Alla kommuner har också lokala utvärderingar med "nöjdindex" för elever, personal och föräldrar. Vi rekommenderar docent Lennart Grosins "PESOK". I dessa enkäter, som finns för år 6, år 9 och gymnasiet samt för personalen är frågorna relaterade till det vi vet leder till en framgångsrik skola. En sådan enkät under flera år ger en väldigt tydlig bild av en skolas strävan mot målet: ökat lärande

Den ger också fingervisning om en skolas svagheter och styrkor och därmed möjligheter för personalen att besluta om förbättringsåtgärder. PESOK det kommande året ger direkt besked om de beslutade åtgärderna gav resultat. Hela processen ökar yrkesskickligheten i en fantastisk skola.